Děkuji Vám za zájem o online kurz Personalista

Než odešlete objednávku, prosím, přečtěte si pozorně tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP). VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. 2 VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“ mi potvrzujete zaškrtnutím políčka „Souhlasím“, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

Obsah VOP

1.Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu VOP
2. Definice pojmů
3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
4. Cena produktů a platba
5. Dodací podmínky
6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
7.  Odstoupení od Kupní smlouvy
8.  Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
9.  Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
10. Vyloučení odpovědnosti
11. Závěrečná ustanovení

 

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu VOP

VOP se použijí pro prodej on-line kurzu (dále jen „produkt“) přes webové stránky www. hrkurzy.cz. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávací akce.

Samotný nákup a objednávání produktu a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webových stránkách) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webové stránky www.hrkurzy.cz

 1. Definice pojmů

Smluvní strany

Prodávající

Mgr. Ivana Podžorná
IČ: 86935640
S místem podnikání: K. Čapka 745, 742 21 Kopřivnice
Zapsaná v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: 723 490 236
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@hrkurzy.cz

Adresa pro doručování je shodná s adresou místa podnikání. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Kupující – ten, kdo prostřednictvím webových stránek, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí online kurz. U online kurzu se jedná o poskytnutí digitálního obsahu (pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

Pravděpodobně typickým Kupujícím, který si koupí online kurz, bude Spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Spotřebitel – dle zákona se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

Spotřebitelská smlouva – je Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje Spotřebitel. Podle platných zákonů je S potřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči Spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout Spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než Spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu Spotřebitele.

Produkt – online kurz

Smlouva uzavřená distančním způsobem – taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webovou stránku nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí Kupující sám a neliší se od běžné sazby účtované jeho operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Rozhodné právní předpisy – platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím Spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami také občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Internetový obchod – je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hrkurzy.cz (dále jen „Webové stránky“)

Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na Webových stránkách Prodávajícího a platí pro prodej online kurzu Prodávajícího (dále jen „Produkt“) na Webových stránkách www.hrkurzy.cz

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  3.1 Kupující objednává online kurz přes webové stránky, tj. skrze objednávkový formulář, odesláním vyplněného objednávkového formuláře a odesláním prostřednictvím tlačítka Odeslat objednávku. Formulář je zabezpečen proti robotům službou reCAPTCHA a zároveň Kupující sám zaškrtává políčka: Souhlasím s GDPR a Souhlasím s Obchodními podmínkami. Bez zaškrtnutí těchto políček nelze objednávku uskutečnit. Tudíž se nemůže stát, že je objednávka odeslána omylem.

3.2 Na webových stránkách je uveden podrobný popis nabízeného produktu – online kurzu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co Kupujícímu může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i popis bonusů, které jsou poskytnuty. 

3.3 Objednání produktu. Pro objednání produktu přes webové stránky slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo (je také požadováno, jako případná druhá možnost komunikace s Kupujícím, v případě, že dojde k překlepu v emailu u objednávky), u podnikatelů IČ. Nepovinné je políčko s otázkou odkud jste se o kurzu dověděla. Budu ráda, když jej vyplníte. Děkuji.

3.4 Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. 2 VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

3.5 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 1. Cena produktů a platba

4.1 Cena produktu. Na webových stránkách je vždy uvedena aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webových stránkách uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko “Odeslat objednávku”) je již konečnou cenou. Sjednaná Kupní cena je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky.

4.2 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.3 Způsob platby. Kupní cenu je možné uhradit:

– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webových stránkách nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

4.4 Splatnost kupní ceny. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který obdržíte do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 1. Dodací podmínky

5.1 Způsob dodání a dodací lhůta. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude emailem zaslán odkaz s přístupem do kurzu (uzavřená Facebooková skupina) a budete vpuštěni do kurzu a dále každý týden ve vypsaný termín bude probíhat online kurz přes online aplikaci, na kterou obdržíte odkaz. Nejpozději do 3 dnů od připsání platby na můj účet. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ on-line kurzu.

V případě předprodejů produktů, má Prodávající právo Kupujícímu vytvořit přístupové údaje nejpozději do 3 dnů před spuštěním produktu nebo v předem avizovaném datu.

 1. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

6.1 Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, nebo vpuštěním do uzavřené Facebook skupiny. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu je nutné být přihlášen pod svým uživatelským jménem na Facebooku. Obsah v on-line kurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění

6.2 Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

6.3 Uživatelský účet. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho online kurzu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. 5. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněná vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

6.4 Online kurz může být zpřístupněn jednorázově, případně po částech rozdělených do určitého časového období (např. několik lekcí zpřístupněných během několika týdnů), které je uvedeno na webových stránkách u popisu online kurzu. Kupujícímu je přístup k online lekcím a podkladům ponechán po dobu 6 měsíců od zahájení online kurzu (resp. od zaslání přístupových údajů) do kurzu. Podpůrné podklady (pracovní listy, texty, odkazy…), poskytnuté v rámci online kurzu Prodávajícím Kupujícímu je Kupující oprávněn pro svou osobní potřebu stáhnout a uchovat si ponechat libovolně dlouhou dobu. Jedná se o dobu, která zohledňuje i možnost opakovaného prohlédnutí kurzu, a to i v případě technických potíží, které mohou někdy nastat na stranách poskytovatelů internetových, hostingových, aj. služeb, datových uložišť apod.

6.5  On-line kurz včetně všech jeho částí (videa, pracovní materiály, PDF a doc soubory, schémata…) je autorským dílem Prodávajícího a ten neposkytuje Kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

6.6 Kupující či Spotřebitel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Kupující či Spotřebitel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Prodávajícího  a s těmito obchodními podmínkami.

6.7 V případě prokázaného porušení výše uvedených bodů 6.5 – 6.6 v čl. 6 zaplatí Kupující, příp. Spotřebitel či jiná osoba, pro niž byly obchodní podmínky závazné, Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, čímž není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Digitální produkty a on-line kurzy. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy, která byla uzavřená distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Kupní smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálních produktů a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Toto neplatí, pokud vám ještě nebyl dodán přístup do online kurzu a již máte zcela uhrazenou částku kurzu. V případě, kdy vám ještě nebyl tento přístup sdělen a chcete od kupní smlouvy odstoupit, mě prosím informujte elektronicky:  info@hrkurzy.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy. Odstoupit lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete v příloze. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

7.2 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek 8. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněná od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do online kurzu, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dnů po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněná vám okamžitě zrušit přístup do online kurzu.

7.3 Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek či bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý bonus či dárek vrátit. Bonusy a dárky jsou zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webových stránkách uvedeno, že jsou zpřístupněny až po uplynutí lhůty 14 dnů.

 1. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

8.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

8.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

8.3 Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.

8.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

8.5 Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

8.6 Pokud vám nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

8.7 Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na info@hrkurzy.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. 2 VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

9.1 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. 2 VOP nebo emailem info@hrkurzy.cz

9.2 Je-li Klientem Spotřebitel, řídí se jeho práva a povinnosti mj. také ustanoveními § 1810 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v účinném znění.

9.3 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

9.4 Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5 Nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 1. Vyloučení odpovědnosti

10.1 Všechny produkty a služby Prodávajícího, které slouží pro vzdělávací a informační účely jsou pouze návody a doporučení a Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch Kupujícího  při jejich aplikaci v praxi, neboť to záleží na řadě dalších faktorů, které Prodávající není schopen ovlivnit (rozhodování Kupujícího, jeho preference, možnosti atd.). Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Poskytnutím produktu nepřechází na Prodávajícího žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Kupujícího, ani za ztráty způsobené obchodováním Kupujícího.

10.2 Prodávající nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost technických zařízení, internetových a jiných služeb nutných k čerpání Služeb Prodávajícího (např. výpadek internetového spojení, dočasná nedostupnost datového úložiště apod.), která není na straně Prodávajícího a ten ji tedy nemůže nijak ovlivnit. Pro případy, že by k takové nefunkčnosti došlo, má Kupující vždy možnost čerpání Služby v delším období, které mnohonásobně překračuje délku poskytovaných Produktu tak, aby se předešlo komplikacím z důvodů výpadků techniky

 1. Závěrečná ustanovení

11.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

11.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách.

11.3 Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 

Tyto VOP jsou účinné od 30.05.2021

 

Příloha obchodních podmínek

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

(Odstoupení od smlouvy, prosím, zašlete elektronicky na adresu info@hrkurzy.cz

Prodávající/Adresát: Ivana Podžorná, K. Čapka 745, 742 21 Kopřivnice IČ: 86935640

Oznamuji Vám, že odstupuji od kupní smlouvy týkající se produktu – online kurz: (specifikace objednávky)

Datum objednání:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

Email kupujícího:

Datum:

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě